Chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh Công ty bảo vệ Thiện Tâm

Thứ tư, 16/07/2014, 22:05 GMT+7

Chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh Công ty bảo vệ Thiện Tâm

360

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CHI NHÁNH

I/ Chức năng - Nhiệm vụ:

 • Thực hiện phát triển các ngành nghề kinh doanh đã được cấp phép trên địa bàn hoạt động.
 • Tổ chức hạch toán kinh tế theo nguyên tắc hạch toán độc lập.
 • Xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý theo qui mô định hướng của HĐTV và chỉ đạo của Giám đốc.
 • Thực hiện chế độ báo cáo tài chính định kỳ về trụ sở chính theo qui định của Công ty.
 • Thực hiện việc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả tăng trưởng và chiến lược phát triển của Chi nhánh hàng năm.
 • Soạn thảo những văn bản pháp qui phục vụ cho các mặt hoạt động của Chi nhánh dựa trên những văn bản pháp qui của Công ty.
 • Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho Cán bộ nhân viên tại Chi nhánh
 • Thực hiện việc báo cáo với các Cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương theo qui định.
 • Phối hợp với văn phòng công ty và các Chi nhánh khác trong việc khai thác khách hàng cũng như việc điều động nhân viên.

II/ Trách nhiệm và quyền hạn của Giám đốc Chi nhánh:


Công ty bảo vệ Thiện Tâm

 • Đôn đốc hướng dẫn nhân viên thực hiện chức năng của mình
 • Chịu trách nhiệm trước HĐTV và GĐ Công ty về mọi hoạt động của Chi nhánh
 • Quản lý và giải quyết mọi công việc thuộc thẩm quyền
 • Giao dịch với các Cơ quan chức năng có liên quan đến hoạt động của Chi nhánh
 • Ký kết các Hợp đồng kinh tế tại Chi nhánh
 • Ký kết Hợp đồng thử việc, Hợp đồng Lao động với người lao động tại Văn phòng.
 • Ký các văn bản theo ủy quyền của Giám đốc.
 • Ký các quyết định bổ nhiệm, bãi miễn các chức danh tại Chi nhánh
 • Ký quyết định khen thưởng, kỷ luật nhân viên tại Chi nhánh
 • Đề xuất GĐ bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Chi nhánh.Copyright © 2014