Nội quy - quy chế

Quản lý nhân viên bảo vệ

Quản lý nhân viên bảo vệ

22:19 | 16/07/2014
Phòng Nghiệp vụ có chức năng chính là quản lý nhân viên và xử lý các tình huống phát sinh tại các Mục tiêu. Ban giám sát trực thuộc phòng nghiệp vụ có nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát tình hình an ninh tại các mục tiêu, báo cáo các sự vụ ...


 
Khen thưởng và kỷ luật

Khen thưởng và kỷ luật

22:19 | 16/07/2014
Công tác Khen thưởng và Kỷ luật trong Công ty được thực hiện thông qua Hội đồng khen thưởng và kỷ luật (HĐKT-KL) của công ty. Hội đồng này được thành lập với sự tham gia của Giám đốc các phòng ban và BCH Công đoàn cơ sở. Một ...


 
Chức năng nhiệm vụ Phòng đào tạo nghiệp vụ

Chức năng nhiệm vụ Phòng đào tạo nghiệp vụ

22:17 | 16/07/2014
Xây dựng chương trình đào tạo, thời gian đào tạo, giảng viên tham gia giảng dạy và trình Giám đốc phê duyệt. Lập thời lượng và thời gian biểu cho từng môn học Sắp xếp lịch và thời lượng cho các hướng dẫn viên


 
Chức năng nhiệm vụ phòng Kế toán - Tài chính

Chức năng nhiệm vụ phòng Kế toán - Tài chính

22:16 | 16/07/2014
Quản lý hoạt động tài chính của công ty. Xây dựng các định mức khoản mục chi phí Xây dựng qui trình làm việc theo qui trình chung của công ty Quyết toán các hợp đồng kinh tế Theo dõi và thanh toán công nợ: phải thu phải trả Tính và ...


 
Chức năng nhiệm vụ phòng Kinh doanh – Tiếp thị

Chức năng nhiệm vụ phòng Kinh doanh – Tiếp thị

22:14 | 16/07/2014
Xây dựng chiến lược phát triển khách hàng. Xây dựng quui trình làm việc theo qui trình chung của công ty. Lập danh sách khách hàng mục tiêu. Lập kế hoạch tiếp xúc khách hàng hàng tháng trình Giám đốc Lập các Hợp đồng dịch vụ bảo vệ ...


 

Các tin đã đưa ngày :    
094 6666 348 - 08 3868 8875