Các yếu tố cấu thành tội phạm

Khái niệm về cấu thành tội phạm:  Căn cứ để xác định một hành vi nguy hiểm cho xã hội có phải là tội phạm hay không là dựa vào các dấu hiệu tội phạm. Nhưng nếu chỉ xác định được có tội phạm xảy ra thì chưa xử lý được người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội mà đòi hỏi phải xác định được tội phạm xảy ra là tội phạm gì, được quy định trong điều luật nào của luật Hình sự.

Muốn giải quyết được vấn đề này phải dựa vào các yếu tố cấu thành tội phạm.
Những đặc trưng chung nhất mà bất kỳ tội phạm nào cũng có, làm thành một mô hình chung của từng loại tội phạm cụ thể. Những đặc điểm chung nhất của cấu thành tội phạm này được gọi là yếu tố cấu thành tội phạm.
Cấu thành tội phạm là tổng hợp các dấu hiệu pháp lý đặc trưng của những tội phạm cụ thể được quy định trong luật Hình sự.
Các yếu tố cấu thành tội phạm
Khách thể của tội phạm: là quan hệ xã hội được luật Hình sự bảo vệ bị tội phạm xâm hại gây nên thiệt hại hoặc đe dọa gây nên thiệt hại trong chừng mực nhất định.
Mặt khách quan của tội phạm: là những biểu hiện bên ngoài của tội phạm bao gồm: hành vi nguy hiểm cho xã hội; hậu quả nguy hiểm cho xã hội; mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả, thời gian, không gian, hoàn cảnh, địa điểm, công cụ phương tiện, phương pháp, thủ đoạn khi thực hiện tội phạm .v.v…
Mặt chủ quan của tội phạm: là những biểu hiện tâm lý bên trong của tội phạm, bao gồm: lỗi, động cơ, mục đích của tội phạm.
Chủ thể của tội phạm: là con người cụ thể khi thực hiện tội phạm, bao gồm: các dấu hiệu năng lực trách nhiệm hình sự và độ tuổi mà luật hình sự quy định.

Ngọc Duy ST


094 6666 348 - 08 3868 8875